Projekti

„Nefinansijska podrška MSPP u Srbiji“– Projekat u trajanju od 2 godine podržan od strane Evropske Unije, rukovođen od strane EAR-a (2002-2004)

Projekat „Stari zanati u funkciji ženskog preduzetništva” – Projekat u trajanju od 3 meseca podržan od strane Grada Beograda, rukovođen od strane Sekretarijata za privredu (2004)

Projekat „Preduzetnički Klub u funkciji razvoja malih preduzeća” – Projekat u trajanju od 5 meseci podržan od strane Evropske Unije, rukovođen od strane EAR-a (2005)

Projekat „Stari zanati u funkciji ženskog preduzetništva (faza 2)”– Projekat u trajanju od 4 meseca podržan od strane Grada Beograda, rukovođen od strane Sekretarijata za privredu (2005)

Projekat „Taksi usluge u funkciji razvoja turizma” – Projekat u trajanju od 2 meseca, podržan od strane Grada Beograda, rukovođen od strane Sekretarijata za privredu (2004)

Projekat „Razvojni program izvoza u Republici Srbiji“ – podržan od strane Evropske Unije kroz EAR (2003-2005)

Projekat „Taksi usluge u funkciji razvoja turizma (faza 2)” – Projekat u trajanju od 2 meseca, podržan od strane Grada Beograda, rukovođen od strane Sekretarijata za privredu (2005)

Implementacija Projekta „Podrška lokalno-ekonomskom razvoju opštine Voždovac”,- u okviru realizacije SEENET Programa- “Lokalne Samouprave kao promoteri razvoja”, finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Italije i Regije  Toskana (2005-2006)

Projekat “ IMPACT”- „Implementacija metodologije promocije, analize i komunikacije na teritoriji Jugoistočne Evrope”,- finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Italije i Regije Toskana (2007-2008)

BIP – Business Innovation Programs – Program „Omladinsko Preduzetništvo” implementiran u Srbiji. Glavni partner-Regionalni Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva “Beograd” (2006-2009)

Projekat „Lazarevac: Korak ka poslu, korak u poslu” – podržan od strane Evropske Unije, rukovođen od strane EAR-a i Regionalnog Centra za razvoj MSPP “Beograd”(2006-2007)

Projekat „Poljoprivredni Klaster Rakovica”- podržan od strane Evropske Unije, rukovođen od strane EAR-a (2006-2007)

Projekat „Podrška procesu povratka izbeglica u Bosnu i Hercegovinu i integracije u Srbiji” – HELP Hilfe zur  Selbstilfe.e.V. (2007) – implementacija

Projekat: „Smanjenje siromaštva kroz podršku Start-up preduzetništvu i socio-ekonomskim integracijama izbeglica i interno raseljenih lica”, HELP Hilfe zur Selbstilfe.e.V., (2004-2008)- implementacija

Grant Program „Podizanje kapaciteta postojećih i osnivanje novih preduzeća u Regionu Banat kroz trening programe u sklopu rukovođenja, organizacije, aktuelnih sistema kvaliteta i HACCP-a“, poreklo finansiranja: 90% Evropska Agencija za Rekonstrukciju – EAR, 10% Američka razvojna organizacija – ADF. (2008) – implementacija

Projekat „Znanjem ka novim poslovima” – podržan od strane Grada Beograda (2009)

Projekat „Lazarevac: Korak ka poslu, korak u poslu (faza II )” – podržan od strane Grada Beograda (2007-2008)

Projekat „Agro klaster Obrenovac” – podržan od strane Grada Beograda (2008)

Projekat „Klaster BEOFOOD 5“ - podržan od strane Skupštine Grada Beograda (2009)

Projekat „Klaster cveće i proizvođača rasada” – podržan od strane Norveškog Okruga Buskerund (2010-2011)

Projekat „Elektromagnetna kompatibilnost u Srbiji – EMC Srbija“ – podržan od strane Evropske Unije – RSEDP2 (2011-2012)

Projekat „Unapređenje u oblasti  agrobiznisa kroz znanje u opštini Lazarevac“

Konkurs: “Uspešni mladi preduzetnik Beograda 2008“- organizovan od strane Regionalnog centra za razvoj MSPP Beograd, finansiran od strane Grada Beograda

Konkurs: “Mladi preduzetnik Beograda 2009”- organizovan od strane Regionalnog centra za razvoj MSPP Beograd, finansiran od strane Grada Beograda preko Sekretarijata za privredu

Konkurs: ”Mladi preduzetnik Beograda 2012”- organizovan od strane Regionalnog centra za razvoj MSPP Beograd, finansiran od strane Grada Beograda i Privredne banke Beograd

Realizacija standardizovanog seta usluga za MSPP sektor u saradnji sa Nacionalnog agencijom za regionalni razvoj – NARR

RegPol

U okviru projekta RegPol realizovan je niz aktivnosti u cilju izrade Nacionalnog plana regionalnog razvoja Republike Srbije. Definisani su koraci i faze za realizaciju celokupnog procesa, usaglašeni sa menadžmentom projekta RegPol i prosleđeni nadležnim sektorima u okviru gradske uprave. Aktivnosti su se odnosile na: identifikovanje ključnih interesnih strana iz regiona, u skladu sa definisanim prioritetima Nacionalnog plana regionalnog razvoja. pripremu i organizaciju radionica/sastanaka sa identifikovanim interesnim stranama. Izvršena je i detaljna analiza postojeće Strategije razvoja Grada Beograda, kao i sektorskih strategija, i sačinjen je inicijalni materijal, koji je distribuiran kao polazna osnova za rad.

kancelarija za brze odgovore privredi